Skip to main content

The team expands – Het team dijt uit

By mei 21, 2015juni 17th, 2015Between Realities

 

In addition to the participating scenographers, artists, architects and designers, many other people from a range of different disciplines will travel to the PQ to contribute to Between Realities.

Naast de deelnemende scenografen, kunstenaars, architecten en ontwerpers maken vele anderen uit uiteenlopende disciplines zich ook op om naar de PQ af te reizen en een bijdrage te leveren aan Between Realities.

MODERATOREN

Ine Poppe – moderator and reporter (text, interviews)

Ine Poppe is writer, teacher, freelance journalist and artist. She attended the art academy in Utrecht, undertook a traineeship in Hamburg and studied Dutch literature in Amsterdam. She has made television programmes and written scenarios for computer games. Currently Poppe heads the Hacking department at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam, makes documentaries and in addition to her journalistic work, also writes for transmedial projects. Currently Ine is preparing a documentary about her obsession: teeth in all their different facets. She also wrote a scenario for a transmedial project about biotechnology with Floris Kaayk that is scheduled to be completed in 2016.


Ine Poppe is schrijver, docent, freelance journalist en kunstenaar. Zij studeerde in Utrecht aan de kunstacademie, liep stage in Hamburg en studeerde Nederlands in Amsterdam. Ze maakte televisieprogramma’s en schreef scenario’s voor computergames. Tegenwoordig leidt Poppe de afdeling Hacking op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, maakt documentaires en schrijft naast haar journalistieke werk voor transmediale projecten. Op dit moment bereidt Ine een documentaire voor over haar obsessie: het gebit in al zijn facetten. Ook schreef ze het scenario voor een transmediaal project over biotechnologie met Floris Kaayk dat in 2016 wordt opgeleverd.

http://poppeenpartners.nl/

Tobias Kokkelmans – moderator

Tobias Kokkelmans (1980) studied Theatre and Music Studies at the University of Amsterdam. Subsequently he worked as dramaturge for, among others, dance ensemble Emio Greco/PC, the Festival van Vlaanderen Brussels/Ghent and the Ro Theater. He has taught at the Amsterdam Theatre School and Codarts in Rotterdam. As journalist he has contributed to podium art periodicals like Theatermaker, Etcetera, Theaterschrift Lucifer, Janus and rekto:verso. He is currently working as dramaturge for the Acteursgroep Wunderbaum and the Operadagen in Rotterdam.


Tobias Kokkelmans (1980) studeerde Theaterwetenschap en Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens werkte hij als dramaturg voor o.m. dansgezelschap Emio Greco|PC, het Festival van Vlaanderen Brussel/Gent en het Ro Theater. Hij gaf les aan de Amsterdamse Theaterschool en Codarts, en leverde journalistieke bijdragen voor podiumkunstenbladen als Theatermaker, Etcetera, Theaterschrift Lucifer, Janus en rekto:verso. Momenteel is hij dramaturg bij Acteursgroep Wunderbaum en Operadagen Rotterdam.

SPECIALISTEN

Martijn Engelbregt  – specialist

Martijn Engelbregt was born in The Hague in 1972and raised in Waarland. The first word he uttered was ‘strange’. In 2014 he founded Circus Engelbregt, a deregulating network organization aimed at enhancing global social sustainability. Circus Engelbregts initiates and designs (art) projects situated on the border of seemingly incompatible sectors and is not afraid to go against the grain. It has little faith in the corroded system of our society with its inherent stereotyping and seeks to confront conventional viewpoints. Engelbregt gained international renown with the Tegenscript (Anti-script), a means to combat telemarketers.


 

Martijn Engelbregt werd geboren in Den Haag in 1972. Het eerste woord dat hij uitsprak was ‘raar’. Hij  groeide op in Waarland. In 2014 richtte hij Circus Engelbregt op, een ontregelende verbindingsorganisatie, met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. Circus Engelbregt initiëert en ontwerpt (kunst)projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Circus Engelbregt schroomt niet te schuren en zoekt vaak bewust de confrontatie op omdat er niet meer wordt geloofd in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij. Internationaal succes viel hen onder meer ten deel met het Tegenscript, een middel om telemarketeers van repliek te dienen.

www.circusengelbregt.nl

Caspar van Gemund – specialist

Caspar van Gemund (1977) is a visual artist and Artistic Director of Club Interbellum, an unconventional think tank. He graduated from the Gerrit Rietveld Academy in 2001 and has since taken part in many exhibitions and art projects. In addition to that Caspar is active as editor, concept developer and programmer for different cultural organizations, such as De Balie, Felix Meritis, De Tolhuistuin, Paradiso, Huize Frankendael and the Bonnefantenmuseum. In 2008 Casper founded Club Interbellum, where he is responsible for concept development and graphic design. Caspar has been affiliated with the Amsterdam Theatre School, Utrecht School of the Arts and the Gerrit Rietveld Academy as a teacher and he has been the moderator of many cultural programs.


 

Caspar van Gemund (1977) is beeldend kunstenaar en artistiek leider van Club Interbellum. Hij studeerde in 2001 af aan de Gerrit Rietveld Academie in de richting Voorheen Audio Visueel, waarna hij deelnam aan diverse tentoonstellingen en kunstprojecten. Daarnaast maakte hij als redacteur, conceptontwikkelaar en producent programma’s bij verschillende culturele instellingen, onder andere bij De Balie, Felix Meritis, De Tolhuistuin, Paradiso, Huize Frankendael en het Bonnefantenmuseum. In 2008 richtte Caspar Club Interbellum op, waarvan hij tot op heden artistiek leider is, en de conceptontwikkeling en vormgeving verzorgt. Daarnaast heeft Caspar van Gemund gedoceerd aan de AHK, HkU en de Gerrit Rietveld Academie en modereert hij diverse programma’s.

REPORTERS

Sonja van der Valk – reporter (text, interviews)

In 2006 Sonja van der Valk (1952) founded the Domein voor Kunstkritiek (Domain for Art Criticism). At the time she was programme developer at the Theater Instituut Nederland and already had a career behind her as theatre critic – with a healthy curiosity for other art disciplines. She wrote for, among others, the woman’s magazine Serpentine and De Groene Amsterdammer and was editor in chief of (trade journal) Toneel Theatraal. Under her leadership, numerous publications in the field of art and art criticism came into being: Een nieuwe generatie cultuurjournalisten (2004), StateoftheArt (2005), Het ligt in uw handen – de rol van de toeschouwer in hedendaags theater, a publication by het Domein in collaboration with the Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010). She was a driving force behind the project ‘Carrières of Barrières’ (Careers or Barriers) in the arts – aimed at eliminating the glass ceiling in the cultural sector. She is teacher and advisor at the Education in Theatre Study Programme (Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten) and has diverse executive functions in the cultural sector including chairman of the Nederlands Toneelverbond (Dutch Theatre Union) that awards the annual Marie Kleine-Gartman Essay prize.


Sonja van der Valk (1952) richtte in 2006 het  Domein voor Kunstkritiek op. Ze was toen programmamaker bij Theater Instituut Nederland en had een loopbaan achter de rug als theatercriticus – met nieuwsgierigheid naar de andere kunsten. Ze schreef o.a voor het vrouwentijdschrift Serpentine en De Groene Amsterdammer, en was hoofdredacteur van (het toneelvakblad) Toneel Theatraal. Onder haar leiding kwamen meerdere publicaties op het gebied van kunst en kunstkritiek tot stand: Een nieuwe generatie cultuurjournalisten (2004), StateoftheArt (2005), Het ligt in uw handen – de rol van de toeschouwer in hedendaags theater, een uitgave van het Domein i.s.m Theaterschrift Lucifer (2008); Stroomopwaarts; De theatercriticus als creatief ondernemer, i.s.m de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2010). Ze was een van de sturende krachten  in het project Carrières  of barrières in de kunsten – met als doel om het glazen plafond in de culturele sector te breken. Ze is docent en adviseur van de Opleiding Theaterdocent (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en heeft diverse bestuursfuncties in de culturele sector, waaronder het voorzitterschap van het Nederlands Toneelverbond, dat jaarlijks de Marie Kleine-Gartman Essayprijs uitreikt.

Karin van de Wiel  – reporter (text and photographie)

Karin van de Wiel is freelance journalist/editor, critic and photographer for various clients. She is also affiliated with the Domein voor Kunstkritiek. In addition to journalistic work, Karin is also active as advisor in communication marketing for diverse organizations in the cultural and social sector.


Karin van de Wiel is freelance journalist/redacteur, recensent en fotograaf voor diverse opdrachtgevers. Daarnaast is zij betrokken bij Domein voor Kunstkritiek. Naast haar journalistieke werkzaamheden werkt Karin ook als adviseur communicatiemarketing voor diverse organisaties in de culturele en maatschappelijke sector.

www.studiokvdw.com

Elsbeth Ronner – reporter (text)

Elsbeth Ronner obtained a cum laude degree in architecture from Delft Technical University in 2010. Since graduating, she has managed the architectural firm Lilith Ronner van Hooijdonk together with Lilith van Assem and Lieke van Hooijdonk. The firm designs narrative architecture in which the story behind the assignment plays a central role. With its surprising and imaginative take on architecture, Lilith Ronner van Hooijdonk is capable of casting a new light on a building project. This has resulted in a broad range of projects from residential housing to designs for the public environment. In addition, Ronner writes about architecture in various media.


Elsbeth Ronner is in 2010 cum laude afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Sindsdien voert ze het architectenbureau Lilith Ronner van Hooijdonk in samenwerking met Lilith van Assem en Lieke van Hooijdonk. Het bureau ontwerpt narratieve architectuur waarbij het verhaal van de opgave centraal staat. De architectuur werpt een nieuwe blik op de opgave en verrast met verbeelding. Vanuit deze basis werkt ze aan een breed scala opgaven zoals woningbouw en ontwerp voor de publieke ruimte. Daarnaast levert Ronner tekstuele bijdragen over architectuur in verschillende media.

Tessel Schmidt – reporter (video)

Tessel Schmidt (1983) is film maker. She works as camera woman and video editor. Practiced and versatile, Tessel’s video work includes everything from video clips to registrations, trailers and documentaries. Moreover, she teaches camera, editing and video jockey technique. ‘I have a preference for close-up images, pictures of daily life and find inspiration in the situations I encounter on the street.’


Tessel Schmidt (1983) is filmmaker. Ze werkt als regisseur, cameravrouw en video-editor. Van videoclips tot registraties, van trailers tot documentaires, ze doet alles met video. Daarnaast geeft ze lessen camera, editing en VJ-ing. “Ik houd van beelden die dicht op de huid gefilmd zijn. En ik houd van beelden uit het alledaagse leven en laat me inspireren door situaties die ik op straat tegenkom.”

www.tesselschmidt.nl

Nienke Scholts – reporter (text)

Nienke Scholts (NL) is a dramaturge, writer/editor and lecturer. As ‘house’-dramaturge she is part of the small team that runs Het Veem: a theatre for contemporary performance art in Amsterdam, where she works in close collaboration with Artistic Director Anne Breure. After a 5 year collaboration with visual theatre and installation maker Dries Verhoeven (2007-2012), she started to work as a dramaturge for Emke Idema and is developping a long term practice with her (STRANGER 2012, RULE 2014).

Currently they are dealing with the question of how to organize their work in a sustainable (long-lasting) way. Her interest lays in alternative processes in and outside the domain of theatre, which demands different dramaturgical approaches and modes of thinking/acting. Nienke is a lecturer at the department of Theatre Design at the Utrecht School for the Arts (HKU) and a member and cofounder of Platform-Scenography (NL). Nienke publishes occasionally in performance art magazines like Theatermaker (NL) and Etcetera (BE). In the summer edition of Theatermaker her essay ‘Beyond the Discipline’ was published. On the online platform of Etcetera her lecture ‘Thinking-Scenography – some first thoughts’ can be read: http://e-tcetera.be/thinking-scenography-shifting-layers-disbelieve


 

Na studies in Utrecht, Berlijn en een invloedrijke stage bij Marianne van Kerkhoven in Brussel (2009), koos Nienke als samenwerkingspartners steeds voor kunstenaars die de grenzen van hun genre bevragen, oprekken en alternatieve vormen en ideeën in de wereld plaatsen. Belangrijk was daarbij de intensieve samenwerking met scenograaf en beeldend theatermaker Dries Verhoeven (2007-2012), en de huidige samenwerking met Emke Idema die in 2012 met STRANGER begon, gevolgd door RULE™ in 2014. Volgens Nienke verandert de aard van een praktijk waarbij je bouwt vanuit niets, ook de aard van de dramaturgie. ‘We ontwerpen onze werkruimte (laboratorium) als onderdeel van het maakproces én als fundament voor het werk dat er ontstaat. Het is een gelijktijdig ontwerpen van vorm en inhoud, een praktijk van steeds weer afbreken en opbouwen.’

Bij Het Veem Theater in Amsterdam maakt ze als dramaturg deel uit van het team dat dit bijzondere huis voor hedendaagse performance runt. Daar gaat het om het lopen van een weg tussen het huis (binnen) en de omgeving (buiten); de kleine en grote dramaturgie in elkaars verlengde zien. Momenteel zoekt Nienke daar en op andere vlakken (o.a. bij dit platform) naar het in werking zijn/zetten van dramaturgische processen buiten het kader van voorstellingen. Een terugkerende fascinatie: alle mogelijke vormen die de noties huis, wonen en verblijven kunnen aannemen in relatie tot beweging en nomadisme.

INSTANT PUBLISHING ROOM

WE-ARE-AMP-Tim Heijmans and Moniek Oerbekke (analogue and digital interface)  

WE-ARE-AMP (Tim Heijmans and Moniek Oerbekke) is a design bureau which focuses on conceptual and experimental graphic design. With a strong DIY ideology, they explore the boundaries and possibilities of traditional graphic techniques, spatial design, photography and new media in self-initiated projects and work assignments.

 

 

Leave a Reply